Ryfylke Landhandel as

Øyvind Stuvik driver Ryfylke Landhandel